Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hiện, địa chỉ số 34/27 đường Bắc Sơn, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

\Ngày 02/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 2765/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hiện, địa chỉ số 34/27 đường Bắc Sơn, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nghề nghiệp, lĩnh vực hoạt động: Buôn bán.

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng 590 bao (năm trăm chín mươi bao, 01 bao = 20 điếu);

+ Hình thức xử phạt chính:

- Phạt tiền; mức tiền phạt: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Tịch thu 590 bao (năm trăm chín mươi bao, 01 bao = 20 điếu) thuốc lá điếu nhập lậu, 01 (một) xe máy biển kiểm soát 72L6-4750.

Chi tiết Quyết định số 2765/QĐ-XPVPHC xem tại đây