Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Tặng Bằng khen cho cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác từ nãm 2016 đến năm 2017.

Ngày 09/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 và tặng Bằng khen cho 14 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác từ nãm 2016 đến năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tặng Bằng khen cho:

I. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

1/ Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường;

2/ Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường;

3/ Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường.

II. Bằng khen

* Cá nhân

1/ Ông Nguyễn Trung Thông, Chuyên viên Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường;

2/ Ông Nguyễn Thành Tâm, Chuyên viên phòng Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường;

3/ Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm, Trưởng phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường;

4/ Ông Nguyễn Thiên Vũ, Trưởng phòng Quy hoạch Kế hoạch, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên - Môi trường;

5/ Ông Võ Phi Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên - Môi trường;

6/ Ông Trần Đức Hiền, Chuyên viên Phòng Đầu tư đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;

7/ Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phó Trưởng phòng Phân tích môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường;

8/ Ông Phạm Văn Thái, Đội trưởng Đội đo đạc và Bản đồ, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường;

9/ Ông Lê Thành Công, Nhân viên Đội Xây dựng cơ sớ dữ liệu, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường;

10/ Ông Tạ Duy Chinh, Trưởng Văn phòng Đại diện, Trung tâm Kỳ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường;

11/ Ông Tô Minh Luận, Chuyên viên phòng hành chính Tổng hợp, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;

12/ Ông Nguyễn Hữu Lành, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;

13/ Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đất Đỏ, Văn phòng Đăng ký đất đai tinh;

14/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Điền, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Chi tiết Quyết định số 37/QĐ-UBND xem tại đây