Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017. (VP.UBND tỉnh)

Ngày 17/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017.

Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định

I. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc":

1/ Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tinh;

2/ Ban Tiếp Công dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

3/ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

II. Bằng khen:

+ Tập thể:

1/ Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

+ Cá nhân

1/ Ông Nguyễn Phúc Hoàng, Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh;

2/ Ông Bùi Sơn Trung, Chuyên viên Phòng Pháp chế - Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh;

3/ Bà Trần Thị Hoàn, Chuyên viên Phòng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;

4/ Ông Nguyễn Hoàng Huy, Chuyên viên Phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh;

5/ Bà Lê Duy Trinh, Cán sự Phòng Hành chính -Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh;

6/ Bà Hoàng Thị Thanh Xuân, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh;

7/ Ông Dương Văn Thơm, Phó trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh./.

Chi tiết Quyết định số 90/QĐ-UBND xem tại đây