Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/5/2018 ĐẾN 11/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/5/2018 ĐẾN 11/5/2018

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (07/5)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Họp BCS Đảng nghe báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2020

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

 

 

- Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh, VPTU, VPHĐND, Ủy viên UBND tỉnh, Thuế, CTK

VPUBT

- 08 giờ 30 Làm việc với Kiểm toán nhà nước về khảo sát phục vụ kế hoạch kiểm toán tại tỉnh BR-VT năm 2018

Đc Long

Sở Tài chính

- Theo kế hoạch

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua Dự án quản lý, khai thác Quỹ đất công

Chủ tịch,

các PCT

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, GTVT, TTPTQĐ, các H, TP

VPUBT

- 14 giờ Xử lý kiến nghị của Công ty Vung Tau Ship

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC,KHĐT, LĐTBXH, Cty Vung Tau Ship

VPUBT

- 14 giờ Dự họp về công tác tiếp nhận đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ Họp BTC sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT

Đc Thông

 

- Theo thư mời của BTC

Ban TGTU

- 15 giờ Nghe b/c chuẩn bị nội dung tiếp đoàn kiểm tra Ban Tôn giáo chính phủ

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, NNPTNT, XD, TNMT, TTra, QS, BDV, MTTQ, TT,  CĐảo, BQLR

VPUBT

Thứ Ba (08/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua Tiêu chí xác định cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời vào các khu CN, cụm công nghiệp;

2. Thông qua Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TNMT

 

 

Sở Công

thương

 

- Sở TNMT, TC, TP, KHĐT, NNPTNT, CgT, XD, KHCN, các  huyện, thành phố

- Sở CgT, TNMT, TC, KHCN, KHĐT, XD, LĐTBXH, các huyện, thành phố

VPUBT

 

- Đi công tác tại Hà Nội (03 ngày)

Đc Long

 

- Theo kế hoạch

Hà Nội

 

- 08 giờ Nghe báo cáo kế hoạch triển khai Lễ động thổ dự án đường 991B

Đc Quốc

BQLDAGT KVCMTV

- Sở TC, KHĐT, XD, GTVT, TNMT, Tân Thành, BQLDAGT KVCMTV

VPUBT

 

- 08 giờ 30 Họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

Đc Tịnh

Cục THA

- Thành viên BCĐ, TTra, Ban QLKCN, TPVT, Cty IZICO

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Làm việc với BQLDACN Dân dụng & Công nghiệp và BQLDACN Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đc Trình

Đc Quốc

Đc Thông

BQLDD&CN

Ban QLDA

NN&PTNT

- Sở KHĐT, TC, XD, các huyện, thành phố

VPUBT

- 14 giờ Nghe b/c giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra

- TTra, TNMT, TP, BDV, BNC, UBMTTQ, BPC, VPTU, HND, Ban TCD, Tân Thành, Vũng Tàu

VPUBT

- 14 giờ 30 Làm việc với Quân chủng PK-KQ

TTrUB

Sở Xây dựng

- Sở XD, TNMT, QS, TPVT,

Bộ CHQS tỉnh

Thứ Tư (09/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng  4/2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT,

TC, NV, TTra

- Thành viên UBND tỉnh, các Sở, ngành, các Ban QLDACN, các H, TP

VPUBT

- 08 giờ Tham gia Đoàn KT của BCA, BXD về PCCC đối với nhà chung cư và nhà cao tầng (02 ngày)

Đc Tịnh

CS PCCC

- Theo Kế hoạch

TPVT

- 08 giờ 30 Họp BCĐ công tác tôn giáo

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc về công tác nhân sự

Đc Quốc

Sở Nội vụ

- Theo kế hoạch

Xuyên Mộc

- 15 giờ 30 làm việc với UBND huyện Châu Đức về công tác nhân sự

Đc Quốc

Sở Nội vụ

- Theo kế hoạch

Châu Đức

- 14 giờ Họp tổ xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban BVCSSK cán bộ tỉnh

Đc Thông

Ban BVSK

- Thành viên tổ tại Quyết định số 670-QĐ/TU ngày 03/4/2016

VPUBT

- 15 giờ 30 Nghe báo cáo việc hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức chức huyện Tân Thành

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, BDV, , HKH, Hội CGC tỉnh, UBND huyện Tân Thành, Hội KH và CGC Tân Thành

VPUBT

- 14 giờ Thông qua dự thảo báo cáo thỏa thuận hợp tác với TC – V

Đc Hải

 

- Sở KHĐT, NNPTNT, KHCN, DL, XD

VPUBT

 Thứ Năm (10/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo việc ủy quyền cho Ban Quản lý các KCN trong lĩnh vực đầu tư;

2. Nghe báo cáo quy trình rút ngắn thủ tục đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp

Chủ tịch,

các PCT

 

Ban QLKCN

 

Sở KHĐT

 

- Ban QLKCN, Sở KHĐT, TC, NV, TP, XD, TNMT

- Sở KHĐT, TP, TNMT, TC, Thuế, BQLKCN

VPUBT

- 08 giờ Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" giai đoạn 2009-2018; Triển khai kế hoạch "Tháng nhân đạo" 2018

Đc Thông

Hội CTĐ

- Hội CTĐ, MTTQ, các đoàn thể, VPTU, VPĐĐBQH, VPHĐND, các cơ quan TW, các sở, ban, ngành, các H, TP, các xã, phường, thị trấn, các nhà tài trợ

TTHN

Chiều

- 14 giờ Tiếp doanh nghiệp: Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (PQE)

Đc Trình

Sở KHĐT

Sở GTVT

- Sở KHĐT, GTVT, TNMT, XD, CgT, DL, CA, BP, QĐTPT, TPVT, Côn Đảo

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo liên quan đến các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, XD, KHĐT, NNPTNT, BQLKCN, các huyện, TP

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo  hoạt động và biện pháp xử lý các cơ sở chế biến hải sản, bột cá tại xã Tân Hải

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, XD, KHĐT, NNPTNT, TC, CAT, ĐĐ, TT, UBND xã Tân Hải

VPUBT

- 16 giờ Nghe báo cáo Đề cương và dự toán kinh phí dự án xây dựng Atlas BRVT

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, CTg, KHCN, XD, DL, YT, LĐTBXH, GDĐT, VHTT, BQLKCN, các H, TP

VPUBT

- 14 Nghe báo cáo tình hình đấu thầu thuốc, vật tư y tế từ nguồn BHYT và sử dụng nguồn kết dư KCB 2015

Đc Thông

Sở Y tế

- Sở Y tế, TC, KHĐT, BHXH, LĐTBXH

VPUBT

Thứ Sáu (11/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh;

1. Nghe báo cáo thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

2.  Thông qua nội dung ký kết hợp tác giữa TPVT với huyện Wando, Hàn Quốc

Chủ tịch,

các PCT

 

TP Vũng Tàu

Sở Xây dựng

 

Sở Ngoại vụ

 

- Sở XD, TNMT, KHĐT, GTVT, CgT, DL, VHTT, YT, GDĐT, CA, QS, Hội KTS, Hội XD, TPVT

- Sở NgV, TPVT

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe b/c kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của BCĐ về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị SNCL năm 2017, phương hướng năm 2018 và Đơn vị tư vấn b/c kết quả sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị SNCL cấp tỉnh

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, NV,KHĐT, các sở, ngành

VPUBT

- 08 giờ 30 Làm việc với TAND tối cao

Đc Tịnh

Xây dựng

- Sở XD, TTra, TNMT, TC, TPVT, VPTU, BNC, TAND, CTHADS

VPUBT

- 08 giờ Làm việc với Cty TNHH may Hwo seung về XD tổ chức Đảng, đoàn thể

Đc Thông

 

- Theo kế hoạch

TPVT

Chiều

- 14 giờ Xử lý vướng mắc trong xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở CTg

- Sở CTg, TC, TNMT, TP, các H, TP, các thành viên Hội đồng thẩm định (Sở Tư pháp thành lập)

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo QH sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng NTM cùng dân tộc thiểu số

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở KHĐT, NNPTNT, TNMT, TC, XD, LĐTBXH, KHCN, CgT, VHTT, NV, YT, GDĐT, QS, BP, các huyện

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo có đề xuất chủ trương đầu tư Trường mầm non Châu Pha 2

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, GDĐT, huyện Tân Thành, Ban VHXH

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo đề xuất sửa chữa trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, TNMT, LĐTBXH, XD, Ban VHXH, TPVT

VPUBT