Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2016 Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2016

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 157/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng...
Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 146/BC-UBND về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm...
Ngày 22/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành Báo cáo số 70/BC-UBND về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng...
Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Báo cáo số 49/BC-UBND về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm...
Ngày 8/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 35/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016. ...
Ngày 11/3/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 20/BC-UBND về Tình hình kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 02/2016 và 02 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2016. Mời...
Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 17/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 01/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2016. ...
Ngày 19/02/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 14/BC-UBND về Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Mời quý đọc giả xem chi tiết tại đây.

Video tư liệu Video tư liệu