Quy chế làm việc Quy chế làm việc

          ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67/2011/QĐ-UBND                                   Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V (nhiệm kỳ 2011-2016)

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 764/TTr-SNV ngày 26 tháng 9 năm 2011 về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa V (nhiệm kỳ 2011-2016),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Quy chế gồm 10 chương, 44 Điều.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ pháp luật hiện hành và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động của cơ quan mình cho phù hợp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                      CHỦ TỊCH 

                                                                                      (Đã ký)

                                                                                 Trần Minh Sanh    

 

 Quy chế Làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 (Ban hành kèm Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 27  tháng 10  năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)