Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Chi tiết Quyết...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định p hê duyệt Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến xe khách và quy hoạch đấu nối bến xe khách vào hệ thống Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu đến năm...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 phê duyệt Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 Chi tiết Quyết định số...
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025. Chi tiết Kế hoạch 84/KH-UBND
Vừa qua, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại du lịch  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Chi tiết Kế hoạch số 103/KH-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Đề án "Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020". Chi tiết Quyết định 1469/QĐ-UBND
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chi tiết Quyết định...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2174/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định ban hành Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Chi tiết...
Hiển thị 1 - 10 of 72 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8