Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025. Chi tiết Kế hoạch 84/KH-UBND
Vừa qua, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại du lịch  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Chi tiết Kế hoạch số 103/KH-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Đề án "Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020". Chi tiết Quyết định 1469/QĐ-UBND
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chi tiết Quyết định...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2174/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định ban hành Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Chi tiết...
Ngày 6/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch hành động Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 và tầm...
Ngày 27/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Chi...
Ngày 07/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. ...
Hiển thị 1 - 10 of 69 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7