Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Ngày 6/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch hành động Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 và tầm...
Ngày 27/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Chi...
Ngày 07/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. ...
Ngày 03/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...
Ngày 17/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021. Theo đó, Chủ...
Ngày 28/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020. Chi tiết Quyết định số...
Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3674/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết Quyết định số 3674/QĐ-UBND xem...
Ngày 17/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án xây dựng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn năm 2016-2020. Theo...
I.Căn cứ xây dựng kế hoạch - Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v xây dựng kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; - Văn bản...
Ngày 26/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 2020/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 Dự án Phát triển giống bò thịt tỉnh BR - VT giai đoạn 2016 – 2020. Theo...
Hiển thị 1 - 10 of 62 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7