Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành

Phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 Dự án Phát triển giống bò thịt tỉnh BR - VT giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 26/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 2020/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 Dự án Phát triển giống bò thịt tỉnh BR - VT giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Dự án Phát triển giống bò thịt tỉnh BR - VT giai đoạn 2016 - 2020, với các nội dung sau:

a. Nhiệm vụ thực hiện:

- Lập dự án;

- Mua vật tư (Tinh bò Brahman, tinh bò chuyên thịt, ni tơ, thẻ đeo tai...)

- Đào tạo mới 02 dẫn tinh viên đế mở rộng công tác gieo tinh nhân tạo bò trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức 06 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt và công tác gieo tinh nhân tạo, số lượng 360 người;

- Hợp đồng 08 dẫn tinh viên để thực hiện công tác phối giống;

- Vận chuyển, cung cấp tinh, nitơ và các vật tư để phục vụ công tác phối giống;

- Công tác quản lý, kiểm tra dự án.

b. Tổng dự toán: 200.502.890 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu, năm trăm lẻ hai ngàn, tám trăm chỉn mươi đồng);

c.  Nguồn kinh phí: Từ nguồn dự phòng chi cho các nhiệm vụ phát sinh năm 2016 (tại Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 06/5/2016).

 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chi đạo Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tổ chức thực hiện theo nội dung đựơc phê duyệt tại điều 1; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết tóan nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Giao Sở Tài chính thẩm tra dự toán và cấp phát kinh phí để Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thực hiện.

Nội dung chi tiết nêu tại Quyết định 2020/QĐ-UBND ngày 26/7/2016