Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành

Ban hành Đề án xây dựng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn năm 2016-2020

Ngày 17/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án xây dựng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn năm 2016-2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án xây dựng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn năm 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng Ban CHQS xã VMTD đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ QP&AN trong tình hình mới; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP, QSĐP ở cơ sở; củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng Dân quân bảo đảm độ tin cậy về chính trị, là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, tài sản của nhân dân và làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc khi có tình huống.

Mời bạn đọc xem chi tiết tại Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 17/11/2016