Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Phê duyệt Đề án hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020

Ngày 03/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu Đ án: Hỗ trợ cho người dân nông thôn phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành nghề hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối tượng áp dụng:

- Các cá nhân, hộ gia đình (sau đây gọi là người vay vốn) vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, phát triển ngành nghề nông thôn tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đáp ứng các điều kiện quy định được hưởng ưu đãi hồ trợ lãi suất theo quy định tại chính sách này.

-Tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật thực hiện hồ trợ lãi suất, bao gồm 04 ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển; Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương.

Chi tiết Quyết định số 445/QĐ-UBND xem tại đây