Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Ban hành Quyết định Phê duyệt kế hoạch hành động Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030

Ngày 6/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch hành động Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030 đồng thời giao Sở Y tế chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng Kế hoạch đã phê duyệt và theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chiến lược tại các Sở, ngành, địa phương.

Xem chi tiết Quyết định số 1888/QĐ-UBND tại đây.