Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Ngày 03/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...
Ngày 17/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021. Theo đó, Chủ...
Ngày 28/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020. Chi tiết Quyết định số...
Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3674/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết Quyết định số 3674/QĐ-UBND xem...
Ngày 17/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án xây dựng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn năm 2016-2020. Theo...
I.Căn cứ xây dựng kế hoạch - Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v xây dựng kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; - Văn bản...
Ngày 26/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 2020/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 Dự án Phát triển giống bò thịt tỉnh BR - VT giai đoạn 2016 – 2020. Theo...
Ngày 22/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại xã Tân Hòa,...
Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình An toàn, vệ sinh lao động Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó,  UBND tỉnh...
Ngày 21/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, UBND...
Hiển thị 11 - 20 of 69 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7