Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 phê duyệt Quy hoạch quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản rắn giai đoạn đến 2020, có xét đến năm...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 phê duyệt Quy hoạch hệ thống đê biển tỉnh BR-VT. Xem toàn văn Quyết định tại đây.
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 phê duyệt dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". ...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 phê duyệt dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến năm...
Ngày 21/8, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1771/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng, kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020. Chi tiết Quyết định số...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    Số: 37/2011/NQ-UBND Bà Rịa -...
Ngày 19/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2014 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết Quyết định số 2847/QĐ-UBND, xin mời...
Ngày 02/7/2014, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng...
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 15/2007/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2007 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2006 -...
Hiển thị 61 - 69 of 69 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7