Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    Số: 37/2011/NQ-UBND Bà Rịa -...
Ngày 19/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2014 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết Quyết định số 2847/QĐ-UBND, xin mời...
Ngày 02/7/2014, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng...
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 15/2007/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2007 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2006 -...
Hiển thị 61 - 64 of 64 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7