Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Ngày 02/7/2014, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng...
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 15/2007/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2007 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2006 -...
Hiển thị 61 - 62 of 62 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7