Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất lọc thận và lọc máu liên tục năm 2017-2018 của Bệnh viện Lê Lợi

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất lọc thận và lọc máu liên tục năm 2017-2018 của Bệnh viện Lê Lợi.

Bên mời thầu: Bệnh viện Lê Lợi

Chi tiết gói thấu như sau:

stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa

chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Gói 1. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

10.025.400

Nguồn thu sự nghiệp

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2017

Trọn gói

Quý  IV/2017

02

Gói 2. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

5.012.700

Nguồn thu sự nghiệp

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2017

Trọn gói

Quý IV/2017

  03

Gói 3. Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất lọc thận và lọc máu liên tục năm 2017-2018 của Bệnh viên Lê Lợi

5.012.700.000

Nguồn thu sự nghiệp

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý

IV/2017

Theo đơn giá

12 tháng

Tổng giá gói thầu

5.027.738.100

 

Cổng TTĐT BR-VT
(Nguồn: QĐ số 2748/QĐ-UBND)