Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lợp mái tôn chống nóng cho lô C&D Khu nhà ở xã hội Chí Linh A, TPVT

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND về việc phê duyệt  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lợp mái tôn chống nóng cho lô C&D Khu nhà ở xã hội Chí Linh A, TPVT.

Bên mời thầu: Trung tâm quản lý và phát triển nhà

Chi tiết gói thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thờii gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Tư vấn giám sát thi công

16.146.116

Ngân

sách

Tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2017

Trọn gói

2 tháng

02

Tư vấn kiểm toán

10.916.583

Chi định thầu rút gọn

Quý IV/2017

Trọn gói

10 ngày

03

Xây lắp

508.713.247

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/ 2017

Trọn gói

2 tháng

 

Tổng cộng giá gói thầu: 535.775.946 đồng(Nguồn: QĐ số 2746/QĐ-UBND)
Cổng TTĐT BR-VT