Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp, bổ sung các hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Châu Đức

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn  nhà thầu công trình nâng cấp, bổ sung các hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Châu Đức

Bên mời thầu: Ban QLDA Chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chi tiết gói thầu:

stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa

chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Tư vấn khảo sát , lập thiết kế bản vẻ thi công – tổng dự toán

3. 762.488.000

Ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý IV/2017

Trọn gói

2 tháng

02

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT

12.441.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2017

Trọn gói

60 ngày

03

Tư vấn giám sát thi công

1.299.347.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I/2018

Trọn gói

48 tháng

04

Tư vấn kiểm toán

748.197.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I/2020

Trọn gói

3 tháng

05

Bảo hiểm công trình

330.286.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

48 tháng

06

Xây lắp tuyến ống cấp nước tại các xã Xuân Sơn, Bình trung và Đá Bạc

24.620.387.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý II/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

16 tháng

07

Xây lắp tuyến ống cấp nước tại các xã Bình Ba, Suối Rao, Sơn Bình và Suối Nghệ

23.910.877.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý II/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

16 tháng

08

Xây lắp tuyến ống cấp nước tại các xã Quảng Thành, Bàu Chinh, Láng Lớn, Cù Bị và Nghĩa Thành

24.904.756.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý II/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

16 tháng

09

Xây lắp tuyến ống cấp nước tại xã Bình Giã

24.706.263.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý II/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

16 tháng

                            Tổng cộng giá trị gói thầu: 104.404.002.000 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2743/QĐ-UBND)