Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung đợt 2 năm 2017 của Bệnh viện Tâm thần

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu mua thuốc bổ sung đợt 2 năm 2017 của Bệnh viện Tâm thần

  Bên mời thầu: Bệnh viện Tâm thần

   Chi tiết gói thầu:

Stt

Tên gói thầu

Trị giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa

chọn nhà thầu

Phương thức

đấu thầu

Thời gian

lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói 1: Thuốc theo tên generic

733.536.000

Nguồn quỹ BHYT và nguồn thu viện phí

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

quý 4/2017

Hợp đồng trọn gói

Từ khi có kết quả lựa chọn nhà thấu đến 30/11/2017

Tổng cộng

733.536.000

 

 

 

 

 

 

 

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2795/QĐ-UBND)