Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Bên mời thầu: UBND TP Vũng Tàu

Chi tiết gói thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập TKBVTC-DT

1.066.947.565

Ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý

4/2017

Trọn gói

03

tháng

2

Tư vấn khảo sát lập TKBVTC-DT đường dây trung thế và trạm biến áp

30.769.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

4/2018

Trọn gói

01

tháng

3

Tư vấn lập HSMT, HSYC các gói thầu

67.320.112

Chỉ định thầu rút gon

Quý

1/2018

Trọn gói

01

tháng

4

Tư vấn đánh giá HSDT, HSĐX các gói thầu

82.280.137

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

1/2018

Trọn gói

02

tháng

5

Tư vấn giám sát đường dây trung thế và trạm biến áp

4.477.420

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

4/2018

Trọn gói

01

tháng

6

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị

1.405.139.518

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý

4/2018

Trọn gói

24

tháng

7

Bảo hiểm công trình

57.730.018

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

4/2018

Trọn gói

24 tháng

8

Tư vấn kiểm toán quyết toán

437.752.621

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

4/2020

Trọn gói

02

tháng

9

Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ học tập

3.331.874.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý

4/2019

Trọn gói

06

tháng

10

Cung cấp lắp đặt thiết bị vi tính và thiết bị điện tử

2.028.576.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý

4/2019

Trọn gói

06

tháng

11

Xây lắp đường dây trung thế và trạm biến áp

530.500.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

4/2018

Trọn gói

01

tháng

12

Xây lắp và thiết bị còn lại

48.108.348.529

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý

4/2018

Theo đơn giá cố định

24 tháng

        Tổng cộng giá trị thực hiện : 57.151.714.921 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2787/QĐ-UBND)