Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đợt 2 năm 2017

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đợt 2 năm 2017, nội dung gồm có:

1.  Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2.  Chi tiết gói thầu.

 

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (ngàn đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 2 năm 2017

10.773.570

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các văn bản có liên quan

Đấu thầu rộng rãi

01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý IV/2017

Thỏa thuận khung

45 ngày

Tổng gói thầu: 10.773.570.000 đồng (Mười tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng)

 

  Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2808/QĐ-UBND)