Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tây Bắc Côn Đảo (giai đoạn 1)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2829/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tây Bắc Côn Đảo (giai đoạn 1), nội dung gồm có:

1.   Bên mời thầu: UBND huyện Côn Đảo

2. Chi tiết gói thầu.

Gói thầu

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

 

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện 

Loại hợp đồng

1. / Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã triển khai thực hiện

Gói 1

Tư vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật

2.954.498.000

Chương

trình

Biển

Đông-

Hải

Đảo

Chỉ định thầu

Quý 4/2013

02 tháng

Theo đơn giá

Gói 2

Tư vấn lập bản vẽ kỹ thuật và tổng dự toán

2.638.798.884

Chỉ định thầu

Quý 4/2013

02 tháng

Theo tỷ lệ %

Gói 3

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật- TDT

430.271.864

Chỉ định thầu

Quý 1/2014

45 ngày

Theo tỷ lệ %

Gói 4

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu

188.013.443

Chỉ  định thầu

Quý 1/2014

45 ngày

Theo tỷ lệ %

Gói 5

Đo đạc bản đồ địa chính

1.074.363.039

Chỉ định thầu

Quý

4/2013

02 tháng

Theo đơn giá cố định

Gói 6

Rà phá bom mìn

2.707.519.340

Chỉ định thầu

Quý 4/2013

02 tháng

Theo đơn giá cố đinh.

Gói 9

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công gói thầu xây lắp đường từ Km0 + Km7+720

2.525.263.367

Chỉ định thầu

Quý 1/2014

36 tháng

Theo tỷ lệ %

Gói 11

Bảo hiểm gói thầu xây lắp từ Km0 Km7+720

589.500.559

Chỉ định thầu

Quý 1/2014

36 tháng

Trọn gói

Gói 14

Xây lắp đường từ Km0+00- Km7+720

216.286.845.000

Đấu thầu hạn chế trong các DN quốc phòng

Quý 1/2014

36 tháng

Theo đơn giá điều chỉnh

2. Việc còn lại thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói 7

Tư vấn kiểm định độc lập gói thầu xây lắp đường từ Km0+000-Km7+ 720

1.076.589.400

Chương

trình

Biển

Đông-

Hải

Đảo

Đấu thầu hạn chế; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 4/2017

03 tháng

Trọn gói

Gói 8

Tư vấn kiểm định độc lập gói thầu xây lắp đường từ Kml3+800- Km 15+097

274.897.799

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 4/2017

03 tháng

Trọn gói

Gói 10

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp đường Km 13+800- Kml5+097

713.993.710

Đấu thầu hạn chế; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 4/2017

24 tháng

Trọn gói

Gói 12

Bảo hiểm gói thầu xây lắp đường từ Kml3+800- Kml5+097

119.534.466

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 4/2017

24 tháng

Trọn gói

Gói 13

Tư vấn kiểm toán quyết toán

1.773.077.122

Đấu thầu hạn chế; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 3/2019

03 tháng

Trọn gói

Gói 15

Xây lắp đường từ Km 13+800­km 15+097

50.204.475.720

Đấu thầu hạn chế trong các doanh nghiệp quốc phòng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý

4/2017

24 tháng

Theo đơn giá điều chỉnh

Tổng giá trị thực hiện: 283.557.641.713 đồng

 

Cổng TTĐT BR-VT 

(Nguồn: QĐ số 2829/QĐ-UBND)