Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Thông báo mời thầu Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh BR-VT đợt 2 năm 2017

Thông báo mời thầu Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh BR-VT đợt 2 năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

- Bên mời thầu: Trung tâm Công  nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

- Tên gói thầu: "Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đợt 2 năm 2017"

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (chỉ chọn nhà thầu trong nước)

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, hai túi hồ sơ

- Thời gian thực hiện thỏa thuận khung: 45 ngày

- Thời gian phát hành HSMT: từ 14giờ 00 , ngày 13 tháng 10 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 3 tháng 11 năm 2017. (trong giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành HSMT:  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: 03 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

- Bảo đảm dự thầu: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng)

- Hình thức bảo lãnh dự thầu: Thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 3 tháng 11 năm 2017;

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 45 phút, ngày 3 tháng11 năm 2017./.