Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bồi dưỡng nâng chuẩn tiếng Anh cho giáo viên để phát triển trường nghề chất lượng cao

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3670/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bồi dưỡng nâng chuấn tiếng Anh cho giáo viên để phát triển trường nghề chất lượng cao, như sau

1. Bên mời thầu: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

2. Chi tiết gói thầu

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thòi gian bat đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

8.080.000

Nguồn dự toán năm 2018 giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chi định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2017

Trọn gói

30 ngày

2

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

4.040.000

Chi định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2017

Trọn gói

30 ngày

3

Bồi dưỡng nâng chuẩn tiếng Anh cho giáo viên để phát triển trường nghề chất lượng cao

3.801.608.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2017

Trọn gói

120 ngày

4

Mua nước uống phục vụ các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn tiếng Anh cho giáo viên

28.530.000

Chi định thầu rút gọn

 

 Quý IV năm 2017

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá trị các gói thầu: 4.226.718.000 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 3670/QĐ-UBND)