Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Tân Phước, huyện Tân Thành

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3706/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Tân Phước, huyện Tân Thành.

1. Bên mời thầu: UBND huyện Tân Thành

2. Chi tiết gói thầu

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (Đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

Gói 14

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

170.520.000

Chỉ định thầu rút gọn

Qúy 4/2017

45 ngày

Trọn góiCổng TTĐT BR-VT

Cổng TT ĐT BR-VT
(Nguồn: QĐ số 3706/QĐ-UBND)