Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Bình Minh xã Cù Bị, huyện Châu Đức

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3730/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Bình Minh xã Cù Bị, huyện Châu Đức, như sau:

1. Bên mời thầu: UBND huyện Châu Đức

2.  Chi tiết gói thầu

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán

657.699.634

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý 1/2018

Trọn gói

3 tháng

2

Tư vấn kiểm định chất lượng vật liệu, chất lượng công trình

50.000.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý  2/2018

Trọn gói

24 tháng

3

 

Tư vấn lập HSMT, HSYC và phân tích đánh giá HSDT, HSĐX

65.291.452

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 2/2018

Trọn gói

30 ngày

4

Tư vấn thẩm định HSMT và HSYC

13.259.023

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 2/ 2018

Trọn gói

15 ngày

5

Tư vấn thâm định kết quả lựa chọn nhà thầu

13.259.023

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 2/2018

Trọn gói

15 ngày

6

Tư vấn giám sát thi công

552.387.946

 

Đâu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý 2/2018

Trọn gói

24 tháng

7

Tư vấn kiểm toán

300.709.274

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 3/ 2019

Trọn gói

1 tháng

8

 

Đo đạc bản đồ địa chính

50.000.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 1/2018

Trọn gói

30 ngày

9

Bảo hiểm công trình

23.949.302

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 2/2018

Trọn gói

24 tháng

10

Rà phá bom mìn

42.000.000

 

Chì định thầu rút gọn

 

Quý 1/2018

Trọn gói

2 tháng

11

Thiết bị

2.560.294.000

 

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2/2019

Trọn gói

1 tháng

12

Xây lắp

20.576.860.564

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý 2/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

24 tháng

 Tổng cộng giá gói thầu: 24.905.710.218 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 3730/QĐ-UBND)