Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Điều chỉnh nội dung gói thầu xây lắp trạm biến áp 180 KVA (số 11) thuộc dự án Trường THCS Phường 11, thành phố Vũng Tàu

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3778/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu xây lắp trạm biến áp 180 KVA (số 11) thuộc dự án Trường THCS Phường 11, thành phố Vũng Tàu, như sau:

1.   Bên mời thầu:  UBND thành phố Vũng Tàu

2.   Chi tiết gói thầu

Stt

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (Đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện HĐ

 

Loại hợp đồng

 11

Xây lắp trạm biến áp 180 KVA (số 11)

1.639.506.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 1/2018

05 tháng

Trọn gói

Cổng TT ĐT BR-VT      

(Nguồn: QĐ số 3778/QĐ-UBND)