Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sữa chữa 02 bể chứa nước tại trạm Kiểm lâm ông Đụng và Đầm tre tại huyện Côn Đảo

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3784/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sữa chữa 02 bể chứa nước tại trạm Kiểm lâm Ông Đụng và Đầm tre tại huyện Côn Đảo, như sau.

1. Bên mời thầu: Vườn Quốc gia Côn Đảo

2. Chi tiết gói thầu

Stt

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chon  nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

 Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn giám sát kỳ thuật thi công xây lap và thiết bị

43.463.674

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2018

Trọn gói

02 tháng

2

Tư vấn kiểm toán quyết toán

31.434.880

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2018

Trọn gói

20 ngày

3

Bảo hiểm công trình

2.135.254

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2018

Trọn gói

02 tháng

4

Xây lắp

1.245.532.105

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý 1/2018

Trọn gói

02 tháng

Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.322.565.913 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 3784/QĐ-UBND)