Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Phước Tỉnh, huyện Long Điền

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3780/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Phước Tỉnh, huyện Long Điền như sau:

1. Bên mời thầu: Ban QL Chuyên ngành  Dân dụng và Công nghiệp

2. Chi tiết gói thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tỗ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Tư vấn lập TKBVTC- TDT

1.370.104.739

Ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 1/2018

Trọn gói

03 tháng

2

 

Tư vấn lập HSMT, HSYC các gói thầu

67.617.656

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2018

Trọn gói

01 tháng

3

Rà phá bom mìn, vật nổ

61.490.909

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 4/2017

Trọn gói

01 tháng

4

Thử tải cọc

137.482.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 3/2018

Trọn gói

01 tháng

5

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị

1.378.857.759

Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 3/2018

Trọn gói

36 tháng

6

Bảo hiểm công trình

69.155.520

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 3/2018

Trọn gói

36 tháng

7

Tư vấn kiểm toán quyết toán

568.760.192

Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 1/2021

Trọn gói

02 tháng

8

Mua sắm và lắp đặt thiết bị trường học

4.236.000.000

Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý 4/2020

Trọn gói

05 tháng

9

Xây lắp và thiết bị

60.620.416.819

Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý 3/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

36 tháng

Tổng giá trị thực hiện: 68.509.885.594 đồng

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 3780/QĐ-UBND)