Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bài trí thờ cúng các Anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân tại Đền thờ Côn Đảo

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3760/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bài trí thờ cúng các Anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân tại Đền thờ Côn Đảo, huyện Côn Đảo, như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Văn hóa và Thể thao

2.  Chi tiết gói thầu

Tt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT

33.176.943

Xã hội hóa

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 1/2018

Trọn gói

30 ngày

2

Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu

7.679.848

Tự thực hiện

 

Quý 1/2018

Trọn gói

30 ngày

3

Tư vấn giám sát thi công

312.005.473

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 1/2018

Trọn gói

10 tháng

4

Tư vấn kiểm toán

118.104.723

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 4 /2018

Trọn gói

2 tháng

5

Bảo hiểm công trình

11.130.214

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 1/2018

Trọn gói

10 tháng

6

Thi công xây lắp bàn thờ, cửa vòng, hoành phi và mỹ thuật

8.019.841.346

Đầu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý 1/2018

Trọn gói

10 tháng

Tổng cộng giá gói thầu: 8.501.258.699 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

Nguồn: QĐ số 3760/UBND