Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ với nội dung sau:

1. Bên mời thầu: UBND huyện Đất Đỏ

2. Chi tiết gói thầu:  

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa  chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu chính thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập TKBVTC-DT

566.126.225

Ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi sơ

Quý 1/2018

Trọn gói

01 tháng

2

Đo vẽ bản đồ địa chính

25.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2018

Trọn gói

20 ngày

3

Tư vấn lập HSMT, HSYC các gói thầu

41.803.586

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2019

Trọn gói

01 tháng

4

Tư vấn phân tích đánh giá HSDT, HSĐX các gói thầu

46.448.429

Tự thực hiện

Quý 1/2019

 

20 ngày

5

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị

534.063.453

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 1/2019

Trọn gói

16 tháng

6

Rà phá bom mìn, vật nổ

45.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2019

Trọn gói

01 tháng

7

Bảo hiểm công trinh

36.425.968

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2019

Trọn gói

16 tháng

8

Tư vấn kiểm toán quyết toán

295.653.132

Chỉ định hầu rút gọn

Quý 3/2020

Trọn gói

02 tháng

9

Xây lắp bao gồm thiết bị PCCC

19.331.968.721

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý 1/2019

Trọn gói

16 tháng

10

Mua sắm và lắp đặt thiết bị trường học

3.168.196.315

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý 1/2020

Trọn gói

03 tháng

Tổng giá trị các gói thầu: 24.090.685.829 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 36/QĐ-UBND)