Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biển hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biển hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ như sau:

1. Bên mời thầu: UBND huyện Đất Đỏ

2. Chi tiết gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

07

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT

168.608.594

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

2 tháng

Trọn gói

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 122/QĐ-UBND)