Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cấp bách hư hỏng cầu dẫn cảng Bấn Đầm, huyện Côn Đảo do bão Tembin gây ra

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cấp bách hư hỏng cầu dẫn cảng Bấn Đầm, huyện Côn Đảo do bão Tembin gây ra như sau:

1. Bên mời thầu: Ban QLDA chuyên ngành giao thông

2. Chi tiết gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

120.000.000

Ngân sách Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng

1/2018

Trọn gói

10 ngày

02

Bảo hiểm công trình

50.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng

1/2018

Trọn gói

60 ngày

03

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

120.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng

1/2018

Trọn gói

60 ngày

04

Tư vấn kiểm toán quyết toán

75.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng

1/2018

Trọn gói

30 ngày

05

Tư vấn kiểm định đối chứng

50.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng

1/2018

Trọn gói

60 ngày

06

Xây lắp sửa chửa cầu dẫn cảng Bến Đầm

3.000.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng

1/2018

Trọn gói

60 ngày

Tổng giá trị gói thầu: 3.415.000.000 đồng

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 153/QĐ-UBND)