Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Y tế huyện Châu Đức như sau:

1. Bên mời thầu: Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp

2. Chi tiết gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập TKBVTC- DT

3.246.165.370

Ngân sách Tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 1/2018

Trọn gói

3 tháng

2

Tư vấn lập HSMT, HSYC các gói thầu

136.948.569

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2018

Trọn gói

2 tháng

3

Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị + hạ tầng kỹ thuật

3.285.885.841

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 3/2018

Trọn gói

36 tháng

4

Bảo hiểm công trình

178.107.926

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 3/2018

Trọn gói

36 tháng

5

Tư vấn kiểm toán quyết toán

1.227.121.454

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 3/2021

Trọn gói

06 tháng

6

Xây lắp khối nhà chính và thiết bị

152.491.914.409

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 3/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

36 tháng

7

Hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ

32.793.581.585

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 3/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

36 tháng

Tổng giá trị thực hiện: 193.409.685.160 đồng

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 192/QĐ-UBND)