Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa phòng y tế của cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy để phục vụ đề án triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa phòng y tế của cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy để phục vụ đề án triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

2. Chi tiết gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn quản lý dự án

5.204.000

Nguồn ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2018

Trọn gói

01 tháng

2

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng

5.209.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

1/2018

Trọn gói

01 tháng

3

Tư vấn kiểm toán quyết toán

3.967.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

1/2018

Trọn gói

01 tháng

 

Xây lắp

164.108.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

1/2018

Trọn gói

01 tháng

Tổng giá trị thực hiện: 178.488.000 đồng

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 193/QĐ-UBND)