Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Phước Hòa - Cái Mép, huyện Tân Thành

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Phước Hòa - Cái Mép, huyện Tân Thành như sau:

1. Bên mời thầu: Ban QLDA Giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải

2. Chi tiết gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (đồng)

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

38

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạng mục cầu vượt ổng dẫn khí

17.618.000

Trọn gói

1 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

39

Tư vấn thẩm tra dự toán hạng mục cầu vượt ống dẫn khí

17.204.000

Trọn gói

1 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

40

Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục cầu vượt ống dẫn khí

331.947.000

Trọn gói

12 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

41

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT hạng mục cầu vượt ống dẫn khí

35.858.000

Trọn gói

1 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

42

Thí nghiệm đổi chứng hạng mục cầu vượt ống đẫn khí

82.987.000

Trọn gói

12 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

43

Bảo hiểm công trình hạng mục cầu vượt ống dẫn khí

25.909.000

Trọn gói

12 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

44

Xây lắp cầu vượt ống dẫn khí

9.500.000.000

Trọn gói

12 tháng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý I/2018

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 200/QĐ-UBND)