Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1 như sau:

1. Bên mời thầu: Công ty đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

2. Chi tiết gói thầu:

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (đồng)

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

78

Tư vấn lập khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT hạng mục tuyến ống bổ sung

255.000.000

Trọn gói

30 ngày

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

79

Tư vấn lập HSMT và phẩn tích đánh giá HSDT hạng mục tuyến ống bổ sung

25.000.000

Trọn gói

30 ngày

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

80

Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục tuyến ống bổ sung

13.000.000

Trọn gói

30 ngày

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

81

Tư vấn giám sát thi công hạng mục tuyến ống bổ sung

164.000.000

Trọn gói

6 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

82

Tư vấn kiểm toán hạng mục tuyến ống bổ sung

114.000.000

Trọn gói

1 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2018

83

Bảo hiểm công trình hạng mục tuyến ổng bổ sung

24.000.000

Trọn gói

6 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý II/2018

84

Xây lắp hạng mục tuyến ống bổ sung

8.000.000.000

Trọn gói

6 tháng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý II/2018

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 201/QĐ-UBND)