Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên Bà Rịa (Giai đoạn 2), thành phố Bà Rịa

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên Bà Rịa (Giai đoạn 2), thành phố Bà Rịa như sau:

1. Bên mời thầu: UBND thành phố Bà Rịa

2. Chi tiết gói thầu:

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (đồng)

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Gói 12

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

309.008.000

Trọn gói

1 tháng

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2018

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 211/QĐ-UBND)