Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, m rộng cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo như sau: 

1. Bên mời thầu: Ban QLDA chuyên ngành giao thông

2. Chi tiết gói thầu

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

6.158.000.000

Ngân sách Tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I/2018

Trọn gói

2 tháng

2

Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC-DT và thẳm tra an toàn giao thông

490.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

15 ngày

3

Đo vẽ bản đồ địa chính, cắm mổc ranh BTGPMB

1.200.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I/2018

Trọn gói

2 tháng

4

Tư vân lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

350.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

2 tháng

5

Tư vấn thẩm định giá vật liệu

95.000.000

Chi định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

2 tháng

6

Tư vấn lập HSYC, HSMT và phân tích đánh giá HSĐX, HSDT

390.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

24 tháng

7

Tưvấn giám sát thi công

5.946.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý II/2018

Trọn gói

36 tháng

8

Tư vấn giám sát khảo sát

100.000.000

Tự thực hiện

 

Quý I/2018

 

1 tháng

9

Tư vấn kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị và kiểm định chất lượng công trình

470.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2018

Trọn gói

36 tháng

10

Tư vấn kiểm toán

2.245.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý IV/2020

Trọn gói

6 tháng

11

Bảo hiểm công trình

1.250.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý IV/2018

Trọn gói

36 tháng

12

Rà phá bom mìn

900.000.000

Chỉ định thầu

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý II/2018

Trọn gói

2 tháng

13

Tư vấn kiểm định đối chứng

450.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2018

Trọn gói

36 tháng

14

Xây lắp (Km0+000 đến Km5+868)

464.321.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý IV/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

36 tháng

Tổng cộng giá gói thầu: 483.565.000.000 đồng

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 227/QĐ-UBND)