Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Điều chỉnh nội dung gói thầu số 14 (Xây lắp đoạn từ Km0+000 đến Km3+100) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 huyện Xuyên Mộc

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu số 14 (Xây lắp đoạn từ Km0+000 đến Km3+100) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 huyện Xuyên Mộc như sau:

1. Bên mời thầu: Ban QLDA Chuyên ngành giao thông

2. Chi tiết gói thầu

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

14A

Xây lắp đoạn từ Km0+000 đến Km2+100

84.000.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý II/2018

16 tháng

 

Theo đơn giá điều chỉnh

14B

Xây lắp đoạn từ Km2+100 đến Km3+100

40.000.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý II/2018

16 tháng

Theo đơn giá điều chỉnh

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 305/QĐ-UBND)