Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Tài nguyên & Môi trường

2. Chi tiết gói thầu

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thực hiện dự án Điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7.380.448.545

Dự toán bố trí cho Sở Tài nguyên & Môi trường năm 2018 và năm 2019

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I/2018

Hợp đồng trọn gói

18 tháng

2

Kiểm tra, nghiệm thu

 

314.791.933

Dự toán bố trí cho Sở Tài nguyên & môi trường năm 2018 và năm 2019

Đấu thầu hạn chế

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2018

18 tháng

Tổng giá trị: 7.695.240.478

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 228/QĐ-UBND)